System Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszno

System Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszno

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 lipca 2022 roku wraz z Nefeni oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu System Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszno.
 
Udzielone zamówienie stanowi część projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.
 
W ramach projektu, wykonamy m.in. prace związane z:
 
- konfiguracją i uruchomieniem infrastruktury sprzętowej i systemowej CPD SIP na potrzeby wdrożenia budowanego systemu,
- dostawą niezbędnego oprogramowania (bazodanowego, narzędziowego i aplikacyjnego),
- inwentaryzacją, migracją i cyfryzacją danych przestrzennych (ewidencje gminne, wykazy),
- uruchomieniem usług zasilania SIP danymi z baz danych PZGiK,
- cyfryzacją oraz standaryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wdrożeniem i uruchomieniem zaawansowanych e-usług SIP, miejskiego geoportalu oraz aplikacji mobilnej,
- uruchomieniem usługi dostępu do powszechnej informacji przestrzennej.
 
Wartość podpisanej umowy wynosi 728 849,00 zł brutto.