SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek 17 lipca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego a wybranym w postępowaniu przetargowym konsorcjum m.in. firmy GIAP.

Realizacją będzie projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego„ realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną dostarczone i wdrożone systemy e-usług oparte na systemach danych przestrzennych i map oraz udostępnione dane przestrzenne.

Z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy 36 gmin, pracownicy urzędów oraz przedsiębiorcy!