GIAP realizuje projekt regionalny pn. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center

GIAP realizuje projekt regionalny pn. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center

Wspólnie z partnerami konsorcjum, spółkami: GIAP Sp. z o.o. oraz Designers Sp. z o.o., Comp S.A. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację zadania, które obejmuje zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center.

Realizowany przez nas projekt ma na celu zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Będzie to możliwe dzięki wytworzeniu i udostępnieniu za pośrednictwem Data Center e-usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i samorządach gminnych. Uruchomienie w projekcie e-usług publicznych powiatowych i gminnych dla tych samorządów nastąpi w oparciu o moduły wykorzystywane do e-usług.

Wdrożenie jednolitej platformy e-usług publicznych pozwoli między innymi na standaryzację świadczonych e-usług, usprawnienie procesów związanych z obsługą e-usług publicznych, centralizację baz danych systemu. Zapewni także dostęp do aktualnych danych dla wszystkich beneficjentów jak również bezpośredni nadzór w trybie on-line nad procesami i danymi przetwarzanymi w systemie.

Projekt „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 rozwój cyfrowy; działanie 2.1 rozwój społeczeństwa informacyjnego.