NOWOŚĆ! POLA MAP KONTROLE

NOWOŚĆ! POLA MAP KONTROLE

POLA MAP KONTROLE - zwiększ dochody gminy!

Szacuje się, że dochody z tytułu poboru podatku od nieruchomości, stanowią ok. 36% dochodów własnych polskich gmin. Jest to zatem strategiczne źródło finansowania samorządu. Trudno jednocześnie oszacować, ile nieruchomości nie zostało zgłoszonych do opodatkowania, mimo, że jest to obowiązkiem podatnika. Przygotowaliśmy, wspólnie z naszym partnerem – Nefeni, narzędzie pozwalające na identyfikację nieruchomości, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania, a co za tym idzie, zwiększenie dochodów z tego tytułu.

Pola Map Kontrole to narzędzie mapowe do weryfikacji nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, pod kątem ich zgłoszenia do opodatkowania z tytułu podatku od nieruchomości. Przedmiotem usługi, którą oferujemy, jest przygotowanie analizy przestrzennej, wykazującej różnice pomiędzy danymi znajdującymi się w bazie EGiB w stosunku do rzeczywiście istniejących nieruchomości.

Dane wejściowe służące do przygotowania analizy, obejmują:

  • bazę danych EGiB przekazaną przez klienta,
  • ortofotomapę pobraną za pośrednictwem www.geopotral.gov.pl
  • NMT, NPMT, dane pomiarowe LIDAR pobrane za pośrednictwem www.geopotral.gov.pl,
  • aktualną warstwę numeracji adresowej EMUIA.

W rezultacie udostępniamy klientowi narzędzie, pozwalające na identyfikację nieruchomości, których powierzchnia dachów prezentowana jest w kilku przedziałach: 40-100 mkw.; 100-200 mkw.; pow. 200 mkw. Taki podział umożliwia wstępną selekcję obiektów, które należy zweryfikować. Narzędzie udostępnione w ramach oprogramowania PolaMap, pozwala na stałe monitorowanie przebiegu audytu nieruchomości i nanoszenie odpowiednich zmian na mapie, po weryfikacji kolejnych nieruchomości.

Jak używać POLA MAP KONTROLE 

KROK 1 

Analiza stanu – na zaprezentowanej poniżej mapie uwidoczniono poglądowo nieruchomości podlegające sprawdzeniu lub będące w trakcie weryfikacji. Kolory poszczególnych pinezek oznaczają właśnie to, na jakim etapie znajduje się weryfikacja, na przykład: czerwony – do weryfikacji; zielony – zweryfikowany.

Dane na zbliżeniu, pokazują obrysy konkretnych dachów zidentyfikowanych budynków.

Z doświadczeń naszych klientów wynika, że na etapie analizy stanu, dokonuje się wstępnej selekcji “podejrzanych obiektów”, poprzez weryfikację tych, które bądź są zgłoszone do opodatkowania, bądź nie podlegają takiemu zgłoszeniu, np. wiaty. Jeśli w systemie do obsługi podatków i opłat lokalnych, np. WyDra, prowadzona jest ewidencja działek, możliwe jest krzyżowanie informacji z mapy, z posiadanymi danymi ewidencyjnymi. Tak czy inaczej, rezultatem analizy wstępnej jest zmniejszenie liczby pinezek podlegających weryfikacji lub jak kto woli – oznaczenie zweryfikowanych pinezek kolorem zielonym.

KROK 2

Wizja lokalna – po zakończeniu analizy wstępnej uzyskujemy listę obiektów podlegających weryfikacji. System umożliwia oczywiście wygenerowanie ich zestawienia, wraz z danymi adresowymi. Aby ostatecznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z nieruchomością podlegającą opodatkowaniu, konieczna jest wizja lokalna (niektórzy klienci wykorzystują do tych celów narzędzia street view, jako wspomagające działania w terenie). Nieruchomość, którą uznajemy za podlegającą opodatkowaniu, a niezgłoszoną do opodatkowania oznaczamy na mapie odpowiednim kolorem.

KROK 3

Przeprowadzenie postępowania – na podstawie danych zgromadzonych w KROKU 1 i 2 możemy wszcząć postępowanie wyjaśniające dotyczące danej nieruchomości. Na tym etapie system wspomaga nas w przygotowaniu odpowiednich pism, wraz z zamieszczaniem w nich odpowiednich fragmentów mapy. Dzięki możliwości pokazywania stanu nieruchomości na dany rok jesteśmy też w stanie wykazać właścicielowi, od kiedy dana nieruchomość powinna podlegać opodatkowaniu.

Ostatecznym rezultatem jest wszczęcie odpowiedniego postępowania egzekucyjnego i odzyskanie należnego podatku do pięciu lat wstecz. Efektem ubocznym sprawdzenia jest również weryfikacji składanych przez właściciela nieruchomości, deklaracji odpadowych.

Zapraszamy do kontaktu na: sprzedaz@giap.pl