Stanowisko Ministerstwa ws. nieodpłatnego udostępniania danych z baz PZGiK

Stanowisko Ministerstwa ws. nieodpłatnego udostępniania danych z baz PZGiK

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. bezpłatnego udostępniania danych z baz PZGiK przez Starostwa Powiatowe

Niejednokrotnie Jednostki Samorządu Terytorialnego wdrażając systemy informacji przestrzennej spotykają się z utrudnieniem w pozyskaniu danych ewidencyjnych z właściwego dla siebie Starostwa Powiatowego. Mowa tu np. o danych, takich jak: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) lub Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Wielokrotnie dochodziło do sytuacji spornych, które musiały zostać rozstrzygnięte przez organy wyższej instancji.

W związku z tym, z pomocą samorządom gminnym wyszło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wydając stanowisko w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych PZGiK, na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, z którym mogą się Państwo zapoznać tutaj.

W stanowisku można uzyskać potwierdzenie informacji, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy (…) należy do zadań własnych gminy, a w celu realizowania tych zadań wymagane jest prowadzenie szeregu zestawień/analiz przestrzennych wymagających wykorzystania np. danych EGiB, mogących mieć wpływ na przyszłe kierunki rozwoju gminy i prowadzoną politykę przestrzenną. Wymaganie opłat za udostępnianie gminom danych z prowadzonych rejestrów, abstrahując od wątpliwych podstaw prawnych takiego działania, jest niekorzystne z punktu widzenia rozwoju kraju.

Ministerstwo wskazuje również, że realizacja własna zadania publicznego przez organy administracji (np. Wójt) nie wyklucza skorzystania ze wsparcia lub pomocy innych zewnętrznych podmiotów wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach, pełniących w tym przypadku funkcję pomocniczą. Podmioty te, na podstawie umowy realizują czynności w imieniu i na rzecz organu uprawnionego, dlatego też możliwość udostępnienia danych publicznych innym podmiotom lub osobom, nie powinna być kwestionowana, jeżeli służyć ma ona realizacji zadań publicznych.

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, to kolejne potwierdzenie zasadności bezpłatnego udostępniania danych powiatowych samorządom gminnym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Tegoroczny Wyrok WSA w Poznaniu dot. interpretacji słowa „niezbędne” w kontekście bezpłatnego udostępniania danych

W styczniu 2018 roku głos w tej sprawie zabrał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który w uzasadnieniu wyroku z 17 stycznia 2018 roku (sygn. akt II SA/Po 692/17) wskazał interpretacje określenia „niezbędne” użytego w ww. ustawie. Słowo "niezbędne", interpretować należy jako potrzebne lub wspomagające realizację celów publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za ważny aspekt informatyzacji Państwa uznaje się poszerzanie kręgów podmiotów korzystających z danych gromadzonych w rejestrach publicznych. W pracach nad Ustawą zwracano uwagę, że dotychczas organy wykonujące projekty rządowe obejmujące nowe zadania publiczne, często tworzyły nowe wyspecjalizowane rejestry dla własnych potrzeb, co prowadziło do funkcjonowania wielu rejestrów, które powielały się. Metodą na rozwiązanie tego problemu, stanowić miało nałożenie na każdy podmiot, który prowadzi już rejestr publiczny (np. Starostwo Powiatowe), obowiązku bezpłatnego udostępniania tych zbiorów danych podmiotom, które realizują zadania publiczne z mocy prawa (np. gminie). Działanie takie miało na celu uporządkowanie systemów informacyjnych oraz zwiększenie ich wiarygodności.

Pełną treść wyroku znajdą Państwo tutaj.