NOWELIZACJA PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, w obowiązujących przepisach wprowadzono zmiany, które dotyczą działań związanych z GIS i planowaniem przestrzennym. 

Od 31 lipca 2020 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, dzięki którym uproszczone zostaną procedury i formalności przy pracach prowadzonych przez geodetów oraz uwolnione zostaną niektóre zasoby danych przestrzennych. Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą.

Po wejściu w życie ustawy bezpłatnie i online będzie można pobierać:

  • dane topograficzne (BDOT10k),
  • ortofotmapę,
  • dane pomiarowe LIDAR,
  • Numeryczny Model Terenu,
  • dane o osnowach geodezyjnych,
  • podstawowe dane o działkach i budynkach.

Natomiast od 31 października 2020 r. w życie wejdą zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nakładają na samorządy obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (mpzp, suikzp, pzpw) i ich publikacji w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych. Samorządy mają czas do 31 października 2022 r. na utworzenie ww. zbiorów, a minimalny zakres obowiązku cyfryzacji ma obejmować: 

  • granicę planu/studium w postaci wektorowej,
  • zgeoreferowany raster planu/studium,
  • link do treści dokumentu,
  • utworzenie metadanych.

Dane te mają dotyczyć nie tylko uchwalanych planów/studium, ale również uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany i muszą być tworzone i publikowane, jako załącznik do uchwalanego aktu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia. Sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych ma zostać określony w przyszłym rozporządzeniu.

Zmiany te mają na celu zapewnienie dostępu do pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju oraz umożliwić terminowe wykonanie Dyrektywy INSPIRE w zakresie planowania przestrzennego.

Pełna treść nowelizacji znajduje się tutaj